Zajęcia wspierające

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości; w tym:

– umożliwienie uczniom opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań z treścią,
– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych,
– przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, rozwiązywaniu zadań z treścią.

Dla dzieci

Ze specyficznymi trudnościami w nauce (szczególnie matematyka),
z trudnościami w komunikacji interpersonalnej, trening radzenia sobie ze stresem, agresją, język angielski dla najmłodszych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, trening rozwijania własnej osobowości i uzdolnień
doradca zawodowy

Dla rodziców

Grupy wsparcia i konsultacje dla rodziców dzieci autystycznych, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, dysfunkcyjnych,
jak porozumieć się z własnym dzieckiem?
trening radzenia sobie z agresją,
doradztwo psychologa, pedagoga, wychowawcy,
doradztwo logopedyczne