O Nas

W Nowym Sączu rozpoczęło działalność Centrum Wspierania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna działająca we współpracy z położonym w tym samym budynku drzwi obok Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej kontraktującym w ramach NFZ, zorientowana przede wszystkim na udzielanie pomocy najmłodszym (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Poradnia dysponuje gabinetami logopedycznymi (logopeda i neurologopeda), psychologami i pedagogami , także tymi o szczególnych specjalizacjach ( tyflopedagog, surdopedagog, zespół oligofrenopedagogów).

 

Prowadzimy muzykoterapię, naukę języka migowego, doradztwo dietetyka dla dzieci otyłych lub “niejadków”, liczne warsztaty tematyczne, ułatwiające rodzicom prawidłowe wychowanie dziecka oraz wspieramy pracę rad pedagogicznych szkół i przedszkoli w formie szkoleń i warsztatów.
Poradnia prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe, dostosowując terapię do potrzeb podopiecznych. Zdecydowanie preferowane są zajęcia indywidualne, gwarantujące lepsze efekty terapii. Specjaliści pracują także z dziećmi autystycznymi i tymi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przygotowane są grupy wsparcia dla rodziców takich dzieci a także dla dzieci i rodziców dzieci z cukrzycą.

Oczywiście prowadzone są także typowe zajęcia dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, dysortografią, zajęcia rewalidacyjne , korekcyjno-kompensacyjne i pracownia terapii zajęciowej. Dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo prowadzona jest gimnastyka korekcyjna ( korekcja wad kręgosłupa, kończyn dolnych..) , gimnastyka ogólnorozwojowa i usprawniająca, fizjoterapia , rytmika a także masaże lecznicze i terapia SI (integracja sensoryczna). Konsultanci pomagają rodzicom i dzieciom rozwiązywać problemy szkolne i przedszkolne, diagnozują przyczyny, doradzają wybór dalszej drogi kształcenia( jest doradca zawodowy). Wsparcie obejmuje także rodzinę ( grupowa i indywidualna terapia, mediacja, doradztwo w zakresie spraw socjalnych).
Poradnia prowadzi także terapię uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od komputera, telefonu, gier, hazardu, środków odurzających (leki psychotropowe, dopalacze, narkotyki miękkie). Wspiera także rodziców mających “zwyczajne” problemy z dzieckiem, wynikające zazwyczaj z sytuacji rodzinnej, szkolnej, środowiskowej. Pracuje także z dziećmi szczególnie uzdolnionymi (Klub Żywego Słowa, Pracownia Plastyczna, grupa taneczna)

Dla rad pedagogicznych szkół i przedszkoli specjaliści z poradni prowadzą szkolenia według potrzeb. Ostatnio szczególnie ważna jest problematyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży a także przemocy, zwłaszcza przemocy psychicznej i przemocy w Internecie.

ADRES: Centrum Wspierania Rozwoju. Niepubliczna Poradnia Psycholoiczno-Pedagogiczna 33-300 w Nowym Sączu ul. Narutowicza 2
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20.00
Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju korzystają nieodpłatnie.