Diagnozy orzeczenia opinie

W poradni prowadzimy profesjonalną i całościową diagnostykę niemowląt, dzieci młodzieży i dorosłych. Praca w tym obszarze obejmuje diagnozę:
– Trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
– Zaburzeń funkcji poznawczych – trudności z koncentracją uwagi, spostrzeganiem, zapamiętywaniem, myśleniem przyczynowo – skutkowym
– Gotowości szkolnej – określenia, czy dziecko jest zdolne do podjęcia nauki w szkole
– Zaburzeń emocjonalnych związanych z doświadczaniem lęku, smutku, obniżonego nastroju i poczucia własnej wartości, stresu, labilności emocjonalnej, depresji.
– Kryzysów życiowych, rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych i wychowawczych
– Autyzmu i Zespołu Aspergera
– Nieprawidłowości w funkcjonowaniu zmysłu wzroku i słuchu
– Integracji sensorycznej, wad postawy, kompetencji motoryczno-ruchowych
– Zaburzeń funkcji mowy – afazji, jąkania, logofobii, zaburzeń wynikających z uszkodzenia układu nerwowego, mutyzmu.