1. Rodzaj zajęć:
  2. SON-R 2,5-7
  3. Krótki opis zajęć:
  4. Test SON-R składa się z 6 podtestów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych.
  5. Dla kogo są one adresowane:
  6. Co dziecko / rodzic ma za korzyść z tych zajęć:
  7. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii. Zastosowanie: w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu, a ponadto do określenia preferencji prawo-lewo półkulowych. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.