1. Rodzaj zajęć:
 2. Metoda Warnkego - Indywidualne treningi wspomagające uczenie się. Terapia percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy.
 3. Krótki opis zajęć:
 4. Podstawą do opanowania złożonych czynności, jakimi są czytanie i pisanie, jest niezakłócone współdziałanie funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowych, językowych i motorycznych. Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Odpowiednie postepowaniu diagnostyczne i indywidualnie dobrany trening, pozwala na wytrenowanie umiejętności automatycznego przetwarzania bodźców słuchowych, wzrokowych i ruchowych koniecznych dla prawidłowej nauki języka mówionego i pisanego Twórcy metody uważają, że u podłoża trudności w nauce leżą najczęściej deficyty centralnego przetwarzania informacji sensorycznych. Procesy te powinny przebiegać automatycznie, natomiast, jak wynika z badań, u dzieci z trudnościami
  w uczeniu się automatyzacja ta jest zaburzona. Dlatego też nauka czytania i pisania wiąże się dla nich z dużym wysiłkiem, który zniechęca je do dalszej pracy. Metoda Warnke’go opiera się na założeniu, iż aby poprawić funkcjonowanie poznawcze należy, poprzez regularny trening, stymulować:
 5. Dla kogo są one adresowane:
 6. Metoda ta jest wykorzystywana od wielu lat przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, natomiast od 2010 roku również w Polsce. Przeznaczona jest do terapii trudności szkolnych, a w szczególności zaburzeń czytania i pisania, dlatego też z powodzeniem stosowana jest u dzieci z dysleksją i dysortografią. Terapia Metodą Warnkego adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy: Treningi Metodą Warnkego cechują się wysoką efektywnością także w sytuacji, kiedy nie sprawdziły się tradycyjne formy terapii trudności w nauce. Z metody korzystać mogą również osoby dorosłe z problemami przetwarzania słuchowego i zaburzeniami mowy, u których treningi, poprzez stymulację percepcji słuchowej, mogą wpłynąć na poprawę komfortu życia.
 7. Co dziecko / rodzic ma za korzyść z tych zajęć:
 8. Stosowanie Metody Warnkego jest skuteczne w nauce czytania, pisania oraz nauce prawidłowej artykulacji u dzieci
  i młodzieży przejawiających trudności w zakresie rozwoju kompetencji językowych (na poziomie zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego) – które należą do najczęstszych przyczyn powstawania dysleksji. Dziecko uczestniczące
  w terapii metodą Warnkego zaczyna łatwiej przyswajać informacje, jest mniej zmęczone zajęciami w szkole i szybciej wykonuje zadania domowe. Wszystko stanowi dobrą bazę do osiągania kolejnych sukcesów szkolnych. Podstawową zaletą metody jest koncentracja na przyczynach, a nie objawach problemu, dzięki czemu można spodziewać się trwałej poprawy. Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Terapia prowadzona metodą Warnkego jest atrakcyjna. W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu
  i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej w treningu funkcji podstawowych
  i treningu lateralnym według Metody Warnkego poprawa wyniosła 42,6%.
Więcej informacji na temat metody znajdziecie Państwo na stronie www.metodawarnkego.pl